Kære medlemmer og venner af Østrig!

 

                                                                                                                                 

Januar 2010

 

 

Bestyrelsen ønsker jer alle et rigtig godt nytår!

 

Vi indbyder jer til nogle hyggelige medlemsmøder, og vi håber, vi har sammensat et program for foråret 2010, som I vil synes om, og vi glæder os til at se jer til så mange arrangementer som muligt. I år er det i øvrigt et jubilæumsår for DANSK-ØSTRIGSK SELSKAB, men herom senere.

 

Men først et dejligt dansk besøg fra Østrig:

DIPLOMATISKE FORBINDELSER MELLEM DANMARK OG ØSTRIG I 350 ÅR

Fredag, den 5. februar 2010 - kl. 19:00

Medborgerhuset, Danasvej 30 B, Frederiksberg

 

Det er en meget stor glæde for os at kunne byde velkommen til den nuværende repræsentant for Danmark i Østrig, den danske ambassadør i Wien, Hugo Østergaard-Andersen. DØS’ formand, Freddy Rylander, har i sommer i Wien haft et hyggeligt møde med ham, hvilket resulterede i et tilbud fra Hugo Østergaard-Andersen om at komme til Danmark og besøge os i vores lille forening og glæde os med et foredrag om de diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Østrig siden 1600-tallet. Der vil være mulighed for at få udfyldt nogle huller i vores viden eller få repeteret, hvad vi måtte vide om forholdet mellem Østrig og Danmark. Det bliver ganske givet en spændende og interessant aften.

 

Pris for medlemmer:

Kr. 80,- (2 stk. smørrebrød) kr. 55,- (1 stk. smørrebrød)

 

Pris for gæster:

Kr. 100,- (2 stk. smørrebrød), kr. 75,- (1 stk. smørrebrød)

 

 

Bindende tilmelding allersenest tirsdag den 2. februar 2010 – meget gerne før.

 

 

GUSTAV KLIMT

Onsdag den 31. marts 2010 - kl. 19:00

Medborgerhuset, Danasvej 30 B, Frederiksberg

 

Endnu en spændende aften venter. Et af vores trofaste medlemmer, Susanne Otepka, har fået den gode idé, at vi skulle se – eller gense - lidt om Gustav Klimts liv og virke. På omslaget står bl.a.: ”I billeder af berusende skønhed fører filmen os gennem den store jugendstil-kunstners liv.” Det er en film af filminstruktøren Raoúl Ruiz, der selv udtaler, at filmen ikke er en direkte fremstilling af Gustav Klimts liv og arbejde, men snarere en fantasi. - Susanne vil selv knytte nogle kommentarer til filmen.

 

Pris for medlemmer:

Kr. 80,- (2 stk. smørrebrød) kr. 55,- (1stk.smørrebrød)

 

Pris for gæster:

Kr. 100,- (2 stk. smørrebrød), kr. 75,- (1stk.smørrebrød)

 

Bindende tilmelding allersenest lørdag den 27. marts 2010 – meget gerne før.

 

 

 

 

Generalforsamling

 

Mandag den 26. april 2010 - kl. 19:00 

Medborgerhuset, Danasvej 30 B, Frederiksberg

 

Dagsorden efter vedtægterne:

 

1.  Valg af dirigent.

2.  Bestyrelsens beretning.

3.  Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab.

4.  Fastsættelse af kontingenter for det følgende kalenderår, jfr. § 4.

5.  Valg til bestyrelsen.

6.  Valg af revisorer samt revisorsuppleant.

7.  Beslutning om eventuelle godtgørelser for det næste år.

8.  Indkomne forslag.

9.  Eventuelt.

På valg til bestyrelsen er: Vibeke Dittmer. Vibeke ønsker ikke genvalg.

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest søndag den 28. februar 2010.

Vi beder så mange medlemmer som muligt om at komme til generalforsamlingen. Det er jo især ved denne lejlighed, vi har mulighed for med hinanden at snakke om, hvilke ønsker og idéer, vi hver især måtte have omkring arrangementerne. Der er også mulighed for både ris og ros. Hvad var godt og hvad var mindre godt? - Måske er der også en eller anden, der har gjort sig nogle tanker om fremtiden i Dansk-Østrigsk Selskab. Der vil så netop denne aften være en mulighed for at komme frem med dem.

Og så har vi muligheden for efter generalforsamlingen at hygge os sammen med lidt spisning og østrigsk vin under de sædvanlige hyggelige former. Bestyrelsen har planlagt at vise en lille film med titlen Kaiser, Tracht und Berge” - ein Porträt des oberösterreichischen Salzkammergutes.

Deltagelse i selve generalforsamlingen er gratis, men priser for det øvrige er:

 

For medlemmer:   Kr. 80,- (2 stk. smørrebrød), kr. 55,- (1 stk. smørrebrød)

For gæster:           Kr. 100,- (2 stk. smørrebrød), kr. 75,- (1 stk. smørrebrød)

 

Bindende tilmelding til traktementet allersenest torsdag den 22. april 2010 - gerne før.

 

- - - - ooo O ooo - - - -

 

VÆRD AT BEMÆRKE

”Aar 1950 den 16. Juni afholdtes i Restaurant Wivex’ lokaler et Møde

 indkaldt med det Formaal at stifte et Dansk-Østrigsk Selskab.”

 

Således begynder referatet fra stiftelsesmødet. Det vil altså sige, at Dansk-Østrigsk Selskab, som nævnt i begyndelsen af dette brev, i foråret 2010 har 60 års jubilæum. Bestyrelsen har tanker om, at vi samtidig med afholdelsen af vores sommerafslutning vil foretage en lille markering af, at DØS

fylder 60 år. Hvordan dagen kommer til at forløbe, er endnu ikke fastlagt, hvorfor I senere vil få en hilsen fra os, som omhandler det sidste mødearrangement i første halvår af 2010. Men vi kan i hvert fald meddele, at arrangementet vil finde sted:

 

Lørdag den 29. maj 2010 om eftermiddagen

i

Medborgerhuset, Danasvej 30 B, Frederiksberg

 

Så reserver allerede nu dagen. I vil høre nærmere fra os!

 

 

Tilmelding til de tre fastlagte arrangementer kan ske således:

 

1) Skriftligt til: Annelise Dittmer, Floradalen 12, 2830 Virum,

2) Telefonisk (telefonsvarer) på nr.: 47 33 36 31

3) Elektronisk på: dittmer@post6.tele.dk

Det samme gælder afbud (annullering af tilmelding).  - Angives antallet af smørrebrød ikke, regner vi med, at I ønsker 2 stk. Notér venligst tilmeldingsfristerne, men tilmeld jer gerne før.

FASCHINGSFEST IN MALMÖ

 

SVENSK ÖSTERRIKISKA SÄLLSKAPET afholder Fashingsfest i Malmø den 13. februar, 2010. De havde lyst til at gøre festen lidt større og har derfor henvendt sig til lignende selskaber, bl.a. DØS. Vi medsender derfor det svenske selskabs indbydelse. Som det fremgår af indbydelsen er medlemsprisen kr. 170,- pr. person, hvilket også er prisen for medlemmer af DØS. Ved tilmelding bedes I meddele, at I er medlemmer af Dansk-Østrigsk Selskab.

 

 

- OG MENS VORHERRE SOV!

 

Også et medlem af DØS har ladet høre fra sig. Tidligere turistchef ved Østrigs turistbureau i København Flemming Tarps bror, Eivind Tarp, har begået en roman med ovennævnte titel. Romanen foregår i vid udstrækning i Østrig. En østtyrolsk dal spiller en væsentlig rolle. Flemming Tarp tænkte, at bogen måske kunne interessere mennesker, som i forvejen nærer stor interesse for Østrig. Derfor sendes vedlagte omtale af bogen til jer. Julen er ganske vist overstået, men der kunne jo også være andre anledninger til at give gaver – eller måske kunne I selv trænge til en lille gave?

 

 

 

I N F O R M A T I O N E R:

 

Vedr.: Kontingent

Med dette årets første medlemsbrev følger også nytårshilsenen fra selskabets kasserer, nemlig en udfyldt indbetalingsblanket.

Kontingentsatserne er uændret kr. 110,00 for enkeltmedlemskab og kr. 175,00 for par.

Der er flere måder at betale kontingent på, så derfor vedlægges betalingsvejledningen, som bedes læst og fulgt nøje.

 

Vedr.: Parkeringsmuligheder på og omkring Danasvej

Frederiksberg Kommunes vejarbejde i forbindelse med etablering af cykelstier på såvel Thorvaldsensvej som Danasvej er ved at være færdigt, så der skulle være lys forude m.h.t. parkeringsmuligheder i området. Dog kan vi jo aldrig gardere os mod arrangementer i Forum, som altid trækker mange biler til.

 

Den danske ambassades hjemmeside

Vi erindrer om den danske ambassades hjemmeside, hvor der kan findes mange ting af interesse og muligvis også nytte, når man agter sig til Østrig. Der kan f.eks. findes navne og adresser på relevante foreninger, der muligvis kunne være af interesse. Bl.a. adresse på vort søsterselskab ØSTRIGSK DANSK SELSKAB, hvor vi i hvert fald til hver en tid er velkomne. Adressen til ambassadens hjemmeside gentager vi for god ordens skyld her:

http://www.ambwien.um.dk/da/menu/Borgerservice/Praktisk_information/Foreninger/

 

 

 

 

På hjerteligt gensyn og med de venligste hilsener på bestyrelsens vegne

 

Annelise Dittmer og Hanne Bruun